A Demokratikus Koalíció oktatáspolitikai programjának alapelvei

Visszaadjuk az iskolát a gyerekeknek, a szülőknek, a pedagógusoknak

Az oktatás államosítása zsákutca. Egyedüli célja a pedagógusok ideológiai alapú ellenőrzése, a függőség kialakítása, a gyerekek, tanulók „átnevelése”, a kormánypárt ideológiájának ráerőltetése a társadalomra. A DK programja azt vallja, hogy az oktatás nem az államé, és még kevésbé a kormányé, hanem a helyi közösségé, a diákoké, a tanulóké, a pedagógusoké, a szülőké. Éppen ezért azt képviseljük, hogy az iskolákat, az oktatást vissza kell adni a helyi közösségeknek, az önkormányzatoknak. Ahol pedig szükséges meg kell teremteni a kistérségi fenntartói rendszert. Ebben a tekintetben nagyfokú egyetértés van a demokratikus ellenzék pártjai között, ugyanakkor körültekintően kell eljárni az oktatási rendszer átalakítása során, hiszen nem sérülhetnek a diákok, a tanulók érdekei. A DK kiáll a KLIK megszüntetése mellett, az oktatási rendszer gyökeres, de fokozatos, nemzeti konszenzuson alapuló átalakítása mellett.

dk_oktatasi_szorolap


Megszüntetjük a Nemzeti Pedagógus Kart

A Nemzeti Pedagógus Kar a kormány pedagógusokat ellenőrző, függőségben tartó intézménye, amelyet a DK elutasít, s a választásokat követően kezdeményezni fogja azonnali megszüntetését. A DK kiáll a pedagógusok szakmai önállósága mellett, a pedagógusok felkészültségére és elhivatottságára épít. Azt valljuk, hogy minőségi oktatást csak szabadon, autonóm közösségekben lehet végezni, ezért helyre kell állítani a pedagógusok szabadságát, a tantestületek korábbi jogosítványait a szakmai döntésekben és a vezetők kiválasztásában. Nincs szükség arra a bürokratikus és megalázó minősítési rendszerre, amelyet a jelenlegi kormány az életpályamodell keretein belül kidolgozni tervez.


Korszerű alaptantervet dolgozunk ki

A DK elutasítja a pedagógiai uniformizálást, a bürokratikus túlszabályozást. Gyermekközpontú oktatási módszerekkel, sokrétű pedagógiai gyakorlattal támogatjuk a kompetencialapú programok folytatását, mivel ennek eredményeként jelentősen javult a tanulók olvasási és számolási készsége. Támogatjuk az innovatív pedagógiai munkát és a fejlesztésközpontú Nemzeti Alaptanterv helyreállítását. Elsőrendű célnak tekintjük egy idegen, elsősorban az angol nyelv hatékony elsajátítását. Ennek a célnak az érdekében ki fogjuk terjeszteni az angol-magyar két tanítási nyelvű képzést. Fontos feladatnak tartjuk a színvonalas művészeti oktatást, valamint az informatikai képzést.


Visszaemeljük a tankötelezettség korhatárát 18 évre

A DK alapvető célnak tekinti a jelenlegi, durván szelektáló oktatási rendszer megszüntetését. Erősíteni kívánjuk az 1-6. osztályok képességfejlesztő jellegét, elutasítjuk a tanulók korai szelekcióját, minden diák számára használható tudás és szakképzettség biztosítására törekszünk. Ezért helyre állítjuk a 18 évig tartó tankötelezettséget. Az a célunk, hogy minden diák szakképzettséget, vagy középiskolai végzettséget szerezzen. A 16 évig tartó tankötelezettséget teljes tévedésnek tartjuk, ami a nehéz sorsú gyerekeknek az oktatási rendszerből való kizárását, kirekesztését célozza.  Tényleges esélyt teremtünk a hátrányos helyzetű gyerekeknek, megszüntetjük a szegregációt.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a születés határozza meg egy gyermek esélyeit. Minden gyermeknek joga van a jó minőségű oktatáshoz. A DK olyan befogadó oktatási rendszer támogat, ahol nem különítik el a hátrányos helyzetű, a roma, és a sajátos nevelési igényű tanulókat, ahol jelen van és hat a befogadás intézményi kultúrája és pedagógiai gyakorlata, iskolán belüli és kívüli támogatói rendszere. E cél érdekében szükségesnek tartjuk a korai fejlesztést, az azt támogató szűrőrendszer kiépítését, hogy minden nehéz helyzetben lévő gyermek időben szakszerű és sokoldalú segítséget kaphasson. Az iskolarendőrség helyett a gyógypedagógusi és iskolapszichológusi hálózat újjászervezését, az integráló pedagógiai rendszert, a települési és térségi szintű esélyegyenlőségi tervezést és a deszegregációt elősegítő jogi környezet kiépítését támogatjuk.


Megszüntetjük az állami iskolákban a kötelező hit- és erkölcstanoktatást

A politikai, ideológiai nevelésnek nincs helye az iskolában. Törvényi eszközökkel kell garantálni a világnézetileg semleges oktatást. Ezért a DK meg fogja szüntetni az állami iskolákban a hittan és erkölcstan oktatását. Azokon a településeken, ahol csak egyetlen iskola van, és az egyházi kezelésben van, visszaadjuk az önkormányzatnak. A gyermekek világnézeti, erkölcsi nevelése kizárólag a család, a szülők feladata.


Hazahozzuk a külföldre távozott fiatalokat

Azokat a tehetséges és kreatív fiatalokat, akik külföldi egyetemekre menekültek az Orbán-kormány elől visszahozzuk az országba. E cél érdekében a DK európai szintű, versenyképes, minőségi tudást biztosító, szilárd alapokon álló, mindenki számára elérhető, a kritikus gondolkodást előtérbe helyező, innovatív tudományos kutatásokat folytató felsőoktatást akar. Ezért a DK kiáll a világos szabályokon alapuló, átlátható és kiszámítható, igazságos és esélyteremtő tandíj és ösztöndíj mellett. Az állam nem vonulhat ki a felsőoktatás finanszírozásából, a miniszterelnök ötlete az „önfenntartó felsőoktatásról” átgondolatlan, és súlyosan sérti az esélyegyenlőség és a társadalmi igazságosság elvét. A DK ezzel szemben azt vallja, az államnak növelnie kell a felsőoktatásra fordítandó költségvetési összeget, mert ez az ország alapvető érdeke.


Korszerű szakképzési rendszert hozunk létre

A DK szerint a szakképzésben biztosítani kell a szaktudás megszerzését, megújítását, lehetővé kell tenni a megfelelő mértékű közismereti képzést (különös tekintettel az informatikára és a nyelvi képzésre), s ezért helyre kell állítani a négyéves szakiskolát. A szakközépiskolákban a középiskolai képzés általános elvei mellett lehetőséget kell teremteni a szakmai képzés gyakorlatorientált fejlesztésére is. A szakképzési rendszer kialakításában számítunk a munkaadók és munkavállalók közreműködésére, de elutasítjuk egyes kamarák politikai indíttatású monopóliumát.